نقش معماری ساختمان در مدیریت بحران آتش سوزی
46195
۱۳۹۵/۱۱/۱۰
نقش معماری ساختمان در مدیریت بحران آتش سوزی
معماری ساختمان رابطه مستقیمی با مدیریت اصولی بحران در زمان آتش سوزی دارد. اگرچه ضوابط موجود در زمینه ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش رهنمودی مناسب برای معماران در جهت طراحی ایمن است؛ اما همچنان جای خالی متن کامل