پاسکاری مسوولیت در گودهای ساختمانی
2
۱۳۹۶/۰۳/۱۷
پاسکاری مسوولیت در گودهای ساختمانی
ریزش گود و ساختمان‌های مجاور آن در اقصی نقاط شهر و کشور هرچند به تکرار مورد مشاهده یا اطلاع شهروندان واقع می‌شود ولیکن از حجم تاسف و تاثر ایشان درخصوص خسارات مالی و جانی این حوادث نمی‌کاهد. حوادثی ک متن کامل