خط‌ قرمز برای مدیران شهرداری
mazaherian.3
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
تلاش برای تبدیل مقررات ملی و کنترل ساختمان به خواست عمومی شهروندان
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر تبدیل مقررات ملی و کنترل ساختمان به خواست عمومی شهروندان و‌تلاش برای فرهنگ سازی و ترویج مقررات گفت : وقتی صحبت از ترویج می شود به این معناست که اصو متن کامل