آغاز تدوین ضوابط اجرای پروژه‌های با مواد پایه سلولزی و چوبی