نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری افتتاح شد