اقدامات دولت یازدهم در زمینه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
village&sakhtyab
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
اقدامات دولت یازدهم در زمینه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
دولت یازدهم در حوزه مسکن روستایی، بهسازی و بازسازی مساکن‌روستایی، سنددارکردن خانه‌های روستایی، بهسازی محیط‌روستایی و همچنین تامین مسکن برای خانوارهای دومعلول مجموعه اقداماتی را در دستورکار قرار داد و متن کامل