چهار منطقه دارای اولویت مدیریت پارک هوشمند حاشیه‌ای