خلأ قانونی برای جلوگیری از رهاشدن پروژه‌های ساختمانی